Contents

银联挑战赛初赛第二场B题

题目

题目链接

码队弟弟的求和问题

题面

https://cdn.jsdelivr.net/gh/wolfdan666/BlogPic/%E7%AE%97%E6%B3%95/%E6%AF%94%E8%B5%9B/%E7%BA%BF%E4%B8%8A/%E9%93%B6%E8%81%94%E5%88%9D%E8%B5%9B2/B.png

题解

思路

https://cdn.jsdelivr.net/gh/wolfdan666/BlogPic/%E7%AE%97%E6%B3%95/%E6%AF%94%E8%B5%9B/%E7%BA%BF%E4%B8%8A/%E9%93%B6%E8%81%94%E5%88%9D%E8%B5%9B2/Bans.png

数论分块知识点

图片截取了大佬的blog

https://cdn.jsdelivr.net/gh/wolfdan666/BlogPic/%E7%AE%97%E6%B3%95/%E6%AF%94%E8%B5%9B/%E7%BA%BF%E4%B8%8A/%E9%93%B6%E8%81%94%E5%88%9D%E8%B5%9B2/%E6%95%B0%E8%AE%BA%E5%88%86%E5%9D%97%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9.png

手写AC代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
const ll mod = 1e9+7;
ll n,m;
ll inv6;

ll qpow(ll a,ll b){
  ll res = 1;
  while(b){
    if(b&1) res = res*a%mod;
    a = (a*a)%mod;
    b>>=1;
  }
  return res;
}

ll f(ll n){ return n*(n+1)%mod*(2*n+1)%mod*inv6%mod;}
ll solve(ll n){
  ll ans = (n*(n+1)/2%mod)*n;
  // ll ans = n*n%mod*(n+1)/2%mod;
  for(int i=1,j;i<=n;i=j+1){
    /*i=j+1,以及n/i要加括号*/
    j = n/(n/i);
    /*其实j不会大于n*/
    if(j>n) j=n;
    ans = (ans - (f(j)-f(i-1))*(n/i)%mod + mod)%mod;
    /*只要保证每次相减时两个都是正数
    然后结果再来一次保证正数操作就不会出错*/
  }
  return ans;
}

int main(){
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  inv6 = qpow(6,mod-2);
  cin>>n>>m;
  ll ans = solve(n)*solve(m)%mod;
  cout<<ans<<endl;
  return 0;
}

菜鸡我踩坑

坑我35mins

1
2
3
// bug是因为除号必须在mod前!
ll ans = (n*(n+1)/2%mod)*n;
// ll ans = n*n%mod*(n+1)/2%mod;