Contents

CF123D_SAM_算法日常[27/100]

题目链接

VJ CF

题意

 • 如果字符串y在字符串x中出现n次,那么F(x,y)=n*(n+1)/2 (可以看做是一个长为n的区间,求滑动区块的总个数)
 • 现在给一个字符串,求所有的F(s,x)的和,x为字符串的所有不相同的子串.

思路

 • 直接SAM
 • right[v]就是SAM上状态表示的所有字符串出现的次数
 • 那么每个状态的答案就是right[v](right[v]+1)/2*(st[v].len-st[st[v].link].len)
 • 前面right[v](right[v]+1)/2是串的组合
 • 后面是 st[v].len - st[st[v].link].len是后缀的前缀长度,是本质不同的串的贡献
 • 也即后缀的前缀每个字母的贡献—>就是 每个后缀节点t跳父亲节点fa跳掉的那部分t的前缀 中的 以每一个字母开头的串t的后缀 都是和串t所在状态节点出现次数(前面的串的组合数)相同的!
 • 累加答案完成计算

AC代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
#include <bits/stdc++.h>
#define ms(a, x) memset(a, x, sizeof(a))
typedef long long LL;

using namespace std;
const int N = 5e5 + 7;
struct SAM {
#define MAXALP 30
  struct state {
    int len, link, nxt[MAXALP];
    int leftmost; //某个状态的right集合中r值最小的
    int rightmost; //某个状态的right集合的r的最大值
    int Right; //right集合大小
  };
  state st[N * 2];
  char S[N];
  int sz, last, rt;
  char s[N];
  int cnt[2 * N], rk[2 * N]; //for radix sort
  int idx(char c){
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
      return c - 'a';
    return c - 'A' + 26;
  }
  void init(){
    sz = 0;
    ms(st, 0);
    last = rt = ++sz;
    st[1].len = 0;
    st[1].link = -1;
    st[1].rightmost = 0;
    ms(st[1].nxt, -1);
  }
  void extend(int c, int head){
    int cur = ++sz;
    st[cur].len = st[last].len + 1;
    st[cur].leftmost = st[cur].rightmost = head;
    memset(st[cur].nxt, -1, sizeof(st[cur].nxt));
    int p;
    for (p = last; p != -1 && st[p].nxt[c] == -1; p = st[p].link)
      st[p].nxt[c] = cur;
    if (p == -1) {
      st[cur].link = rt;
    } else {
      int q = st[p].nxt[c];
      if (st[p].len + 1 == st[q].len) {

        st[cur].link = q;
      } else {
        int clone = ++sz;
        st[clone].len = st[p].len + 1;
        st[clone].link = st[q].link;
        memcpy(st[clone].nxt, st[q].nxt, sizeof(st[q].nxt));
        st[clone].leftmost = st[q].leftmost;
        st[clone].rightmost = st[q].rightmost;
        for (; p != -1 && st[p].nxt[c] == q; p = st[p].link)
          st[p].nxt[c] = clone;
        st[q].link = st[cur].link = clone;
      }
    }
    last = cur;
  }
  void build(){
    init();
    for (int i = 0, _len = strlen(S); i < _len; i++) {
      st[sz + 1].Right = 1;
      extend(idx(S[i]), i);
    }
  }
  void topo(){
    ms(cnt, 0);
    for (int i = 1; i <= sz; i++) cnt[st[i].len]++;
    for (int i = 1; i <= sz; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
    //rk[1]是len最小的状态的标号
    for (int i = 1; i <= sz; i++) rk[cnt[st[i].len]--] = i;
  }
  //跑拓扑序,预处理一些东西
  void pre(){
    for (int i = sz; i >= 2; i--) {
      int v = rk[i];
      int fa = st[v].link;
      if (fa == -1) continue;
      st[fa].rightmost = max(st[fa].rightmost, st[v].rightmost);
      st[fa].Right += st[v].Right;
    }
  }
  void solve(){
    LL ans = 0;
    for (int i = sz; i >= 2; i--) {
      int v = rk[i];
      if (st[v].link == -1) continue;
      // 前面是串的组合
      // 后面是 st[v].len - st[st[v].link].len是后缀的前缀,是本质不同的串的贡献
      // 每个字母的贡献--->就是每个后缀节点t跳父亲节点fa跳掉的那部分t的前缀中的每一个字母开头的后缀都是和串t出现次数相同的!
      ans = ans + 1LL * st[v].Right * (st[v].Right + 1) / 2 * (st[v].len - st[st[v].link].len);
      // cout<<"TEST: "<<st[v].len - st[st[v].link].len<<endl;
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
} A;
char B[N];

int main(){
  scanf("%s", A.S);
  A.build();
  A.topo();
  A.pre();
  A.solve();

  return 0;
}

参考

111qqz

每天一句叨叨

路还长,别太狂,以后指不定谁辉煌